فروش پستی فروتل حکایت موش و تله موش ! - آموزشی و اجتماعی

آموزشی و اجتماعی

کاهنده برق مصرفی

حکایت موش و تله موش !

موشی در خانه صاحب مزرعه تله موشی دید ،به مرغ و گوسفند و گاو 


خبر داد . همه گفتند : تله موش مشکل توست ، به ما ربطی ندارد !


ماری در تله افتاد  و زن مزرعه دار را گزید ،از مرغ برایش سوپ مهیا 


شد، گوسفند رابرای عیادت کنندگان سر بریدند و سرانجام گاو را برای


مراسمترحیم کشتند ، و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد


و به "مشکلی که به دیگران مربوط نبود" فکر می کرد !!!.......  

بیلیارد آنلاین 2 نفری بازی