فروش پستی فروتل کوانتوم و زندگی - آموزشی و اجتماعی

آموزشی و اجتماعی

کاهنده برق مصرفی

کوانتوم و زندگی

اختصاری از تاثیر فیزیک کوانتوم در زندگی انسانها

فیزیک کوانتوم، باورهای ما را در مورد جهان اطراف دست خوش تغییر کرده است و موجب شده است که برداشتی متفاوت از واقعیت‌های اطرافمان داشتیم تغییر کند. ما هم اکنون می‌دانیم آنچه که می‌اندیشیم، هستیم و هم آنگونه که احساس می‌کنیم، تجسم می‌کنیم یا اینکه می‌اندیشیم بر جهان بیرون و واقعیت‌های آن تأثیر می‌گذاریم.

ما از آنچه می‌بینیم جدا نیستیم. صرفاَ با نگاه کردن، باور کردن یا آزمون آن، با نوع توقع و برداشتی که از آن داریم تغییر می‌دهیم. در واقع اتفاقات و واقعیت ها را با بخشی از هشیاری و انرژیمان می‌آمیزیم. افکار ما انرژی تولید می‌کنید. افکار ما نوعی شارژ الکتریکی به وجود می‌آورند. افکار هیجانی شدید، به مراتب شارژ الکتریکی بالاتری بوجود می‌آورند. محیط اطراف ما هم از نظر الکتریکی شارژ می شود. الکتریسیته موجب توازن و تعادل محیط اطراف می‌گردد. چون افکار، الکتریسیته و موج تولید می‌کنند، میزان نیرویی که در آن سلولها، اتم ها و ملکولها بوجود می‌آورند متأثر از افکار ما هستند. یعنی اینکه ساختار نامرئی محیط ما سابقه یا خاطره ای از این افکار را حمل می‌کند. یعنی نوع نگرش و باور و احساسی که سازنده داشته باشد، به درون شیئی نفوذ می‌کند و احساسات همانند الکتریسیته که در باطری نگهداری می‌شود، در اشیاء پیرامون ما ذخیره می‌شوند. این اشیاء حاوی احساسات نیز بر نوع اتفاقاتی که در حال وقوع است تأثیر می‌ گذارد، به همین دلیل وسیله هایی که از افرادی دیگر در اختیار داشته باشید می‌تواند بر روی احساسات خوب یا بد ما تأثیر گذارد. یا اینکه اگر وسیله ای مثل ماشین یا خانه ای خریداری کرده باشید نوع احساساتی که افراد قبلی که در آن زندگی می‌کردند برنوع احساسات افراد جدید تأثیر می‌گذارد و این احساسات بصورت ناخودآگاه به درون اشیاء یا ساختار مولکولی آنها تأثیر می‌گذارد.

 

آزمایشی را دو دانشمند انجام دادند که قابل تفکر و تعمق است. این دو دانشمند تعداد 23 دانه گیاه را برداشته و داخل گلدانی در داخل یک گلخانه قرار دارند و گلدانی دیگر آماده کردند و در داخل آن نیز 23 دانه از همان گیاه قرار دادند و در داخل همان گلخانه قرار دادند. هر روز به سراغ گلدان اولی می‌رفتند و از دانه ها تغریف می‌کردند. با آنها می گفتند شما خارق العاده هستید، همه شما رشد می‌کنید و هر کدام گیاهی زیبا و کامل می‌گردید، شما زیبا هستید و سپس به سراغ گلدان دوم می‌رفتند و می‌گفتند شما هیچ چیز نمی‌شوید تازه ممکن است یکی از شما رشد کند ولی مرغان یا دیگر موجودات شما را می‌خورند. پس از یک ماه نتایج اینگونه بود. گلدان اول 23 دانه رشد کردند و گیاهان زیبایی را تشکیل دادند. در گلدان دوم فقط 8 دانه آن هم خیلی ضعیف و متوسط رشد کردند. این نشان می دهد که گیاهان نسبت به نوع احساساتی که ما داریم واکنش نشان می‌دهند و بر رشد و چگونگی شکل گرفتن آنها تأثیر دارد.

یکی از مواردی که می‌تواند به طرز عجیبی احساسات را در خود ذخیره کند کریستال ها و کانی ها هستند. سنگ های کریستال به دلیل نوع ساختار مولکولی می‌توانند احساسات را در درون خود ذخیره کنند. فیزیک کوانتوم اثبات کرده است که الکترون یک تشعشع و ارتعاش یا نور به دام افتاده است. در واقع ماده توده چرخان در حال حرکت است. رقص الکترونها و پروتونها است که گاهی از نقطه ای به نقطه دیگر یا شکلی به شکل دیگر تغییر می‌یابد که ممکن است به انرژی های بی شماری از جمله بشر تغییر یابد.

بلورها که در واقع از سیلیس - دی اکسید سیلیکون و آب درست شده اند. دارای ارتعاش و فرکانس بالایی هستند و هر چیزی که در شعاع آنها قرار می‌گیرد را تا سطح ارتعاشی خود بالا می‌برند. بلورها انرژی از خود ساطع می‌کنند و وقتی که الگوهای فکر مثبت در اطراف آنها باشد، ارتعاش بالاتری را از خود نشان می‌دهند. یعنی اینکه افکار مثبت قدرت کریستالها را افزایش می‌دهد. البته نه تنها کریستالها بلکه بقیه مواد و موجودات نیز اینگونه اند ولی کریستالها به دلیل ساختار مولکولی‌اشان این عمل را چندین برابر بیشتر می‌کند.

این انرژی همیشه در حال چرخش است و اگر خوشحال شویم این انرژی بسط پیدا می‌کند و بزرگ می‌شود و اگر ناراحت و افسرده باشیم کوچک و فشرده می‌گردد. بیماریهای جسمی و روانی تأثیر مستقیمی بر روی میدان الکترو مغناطیس اطراف بدن می‌گذارد.

ارتعاش کریستال ها به ما کمک می‌کند که برای خنثی کردن وسایلی که اطرافمان هستند و نوع ارتعاشات پائین را خنثی کند. وسائلی مثل نور فلورسانت، تلویزیون، رادیو، اجاقهای مایکروویو و موبایل و سایر وسایل و مواردی که گاهی خبر از نوع ارتعاش آنها نداریم، نوعی ارتعاش مخرب تولید می‌کنند. این ارتعاش مخرب بوسیله استفاده از کریستال ها خنثی می‌گردد.

   

 

بیلیارد آنلاین 2 نفری بازی